دوستان با توجه به فایل زیر توجه بفرمایید در صورت عدم رعایت 25 درصد اموزشی رشته استان رشته های پروانه شما تمدید نخواهد شد. دانلود بخشنامه مذکور