جلسه هم اندیشی با جناب آقای مهندس قاسمیه رئیس کانون صنفی استان و روءسا و هیئت مدیره انجمن های تخصصی طراحی دوخت ،صنایع غذایی وصنایع دستی استان با حضور رئیس مرکز جناب آقای حسنی و اعضای هیات مدیره انجمن صنفی شهرستان میانه و هشترود  و با حضور همکاران موسس آموزشگاه...